Kezdőlap arrow Jogi információk arrow Javító-karbantartó szolgáltatások

Álláslehetőség

Porzsákok
Tisztító szerek

Futárszolgálat


Kezdőlap
Szolgáltatásaink
Jogi információk
Hogyan működik? (dióhéjban)
Tippek, tanácsok
Bemutatkozás
Kapcsolatfelvétel
Online felhasználók
Jelenleg 2 vendég olvas minket
Javító-karbantartó szolgáltatások Nyomtatás E-mail

249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet

az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában foglaltakra figyelemmel a Kormány a következőket rendeli  el:

1. §

(1) Az e rendelet mellékletében felsorolt, a fogyasztó (Ptk. 685. § d) pont) által megrendelt javító - karbantartó szolgáltatások esetében, amennyiben a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja, a szolgáltatást nyújtó vállalkozót (a továbbiakban: vállalkozó) jótállási kötelezettség terheli.

(2) Nem alkalmazhatók e rendelet szabályai, ha a javító-karbantartó szolgáltatást a szolgáltatás tárgyát képező dologra (a továbbiakban: dolog) vonatkozó szavatosság vagy jótállás alapján teljesítették.

(3) A vállalkozó az e rendeletben foglaltaknál a fogyasztóra nézve kedvezőbb jótállási feltételeket vállalhat.

(4) Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

2. §

(1) A jótállás időtartama hat hónap.

(2) A jótállási határidő a szolgáltatás elvégzése után a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére való átadásával, vagy – ha az üzembe helyezést a vállalkozó végzi – az üzembe helyezés napjával kezdődik.

3. §

(1) A vállalkozó köteles a fogyasztónak a szolgáltatás díjának átvételekor, legkésőbb a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére történő átadásakor – külön kérés nélkül – jótállási jegyet átadni.

(2) A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

a) a vállalkozó nevét és címét;

b) az elvégzett munkát, a felhasznált alkatrészeket, anyagokat;

c) a szolgáltatás díját;

d) a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének feltételeit és határidejét;

e) a dolog fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, továbbá személygépkocsi és motorkerékpár esetében a kilométeróra állását.

(3) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

(4) A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

(5) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét nem érinti.

4. §

(1) A vállalkozó a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a) a fogyasztó nevét, címét,

b) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,

c) az elvégzett javító-karbantartó szolgáltatás megnevezését, díját,

d) a dolog átadása vagy az üzembe helyezés időpontját,

e) a hiba bejelentésének időpontját,

f) a hiba leírását,

g) a kifogás rendezésének módját.

(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

(3) A vállalkozó a jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak átadni köteles.

(4) Amennyiben a vállalkozó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról a fogyasztót legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni.

(5) A vállalkozó a kijavítás vagy a munka újbóli elvégzésének határidejét a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdésére figyelemmel köteles megállapítani és a fogyasztót a vállalt határidőről a bejelentéskor vagy a (4) bekezdésben meghatározott esetben az ott megjelölt időtartamon belül tájékoztatni.

5. §

(1) A vállalkozó a dolgot kijavításra elismervény ellenében köteles átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, a dolog azonosításához szükséges adatokat, a dolog átvételének idejét és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

(2) Amennyiben a hibás teljesítés folytán a kijavítandó dolog elszállítása vagy visszaszállítása szükséges, erről - a melléklet 4. pontjában felsorolt járművek, továbbá a 10 kg-nál kisebb tömegű és tömegközlekedési járművön szállítható dolgok kivételével - a vállalkozó köteles gondoskodni. Ha az el-, illetve a visszaszállítást a vállalkozó elmulasztja, azt költségére a fogyasztó is elvégezheti vagy elvégeztetheti.

6. §

(1) Ez a rendelet 2004. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a javító-karbantartó szolgáltatások minőségvédelméről szóló 16/1976. (VI. 4.) MT rendelet, valamint az azt módosító 78/1987. (XII. 14.) MT rendelet.

Melléklet a249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelethez

1. Lakáskarbantartási és –javítási szolgáltatások.

2. Háztartási gépek és készülékek javítása.

3. Barkács- és kerti szerszámok javítása.

4. Személygépkocsik, motorkerékpárok karbantartása és javítása.

5. Audiovizuális, foto-optikai és információfeldolgozási berendezések javítása

6. Gyógyászati segédeszközök javítása.

7. Telefon- és telefax-berendezések javítása.

8. Hangszerek javítása

9. Órák javítása.